نشانی:

مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی جنب بانک ملی ایران

شماره تماس:

01135660900